Orders

Addl. DGP, Mumbai

File Name 
1 psi gradation 01012018.pdf Download
10% leave on naxal bandobast 13 april.pdf Download
2 psi gradation01012018.pdf Download
3 psi gradation01012018.pdf Download
4 psi gradation01012018.pdf Download
5 psi gradation01012018.pdf Download
A SDRF Quatetion 2.pdf Download
A invitation of quatation for purchase sdrf 4.pdf Download
A pts order 2018.pdf Download
A Quotation-SDRF 3.pdf Download
A SDRF Quatation 1.pdf Download
A spu order 2018.pdf Download
ADGP OFFICE Orders.pdf Download
ADG_SRPF_Rakshbandhan.pdf Download
circular 23 (2).pdf Download
circular 23(1).pdf Download
Circular 25.pdf Download
Circular 27.pdf Download
circular 28.pdf Download
CIRCULAR 31.pdf Download
circular brown belt & brown shooes.pdf Download
Circular No 29.pdf Download
circular no 1.pdf Download
Circular no 10.pdf Download
circular no 11.pdf Download
circular no 12.pdf Download
circular no 13.pdf Download
circular no 14.pdf Download
circular no 15.pdf Download
circular no 16.pdf Download
circular no 17 SRPF WEB SITE.pdf Download
circular no 18.pdf Download
circular no 19.pdf Download
circular no 20.pdf Download
circular no 21 a.pdf Download
circular no 21.pdf Download
circular no 22.pdf Download
circular no 3.pdf Download
circular no 32.pdf Download
circular no 33.pdf Download
circular no 4.pdf Download
Circular no 5.pdf Download
Circular No 6.pdf Download
Circular No 7.pdf Download
circular no 8.pdf Download
circular no 9.pdf Download
Circular with enrolment form_2014.pdf Download
District transfer waiting list 06012018.pdf Download
District transfer waiting list 060102018.pdf Download
field craft trophy.pdf Download
Gat parisar trophy.pdf Download
group transfer 1.pdf Download
group transfer 2.pdf Download
mah police kutumb yoj.pdf Download
medical bill.pdf Download
psi and pi transfer.pdf Download
PSI PRAMOTION.pdf Download
PSI PROMOTION - 2 Aug 2017.pdf Download
PSI PROMOTION - 30 Aug 2017.pdf Download
PSI PROMOTION 05.pdf Download
PSI Promotion Order 2017.pdf Download
psi promotion.pdf Download
PSI TRANSFER-2017 (1).pdf Download
PSI TRANSFER-2017(2).pdf Download
result of best hospital, jim, Libreary & comp trophy.pdf Download
RTIOfficer.pdf Download
SBI_Bank_Challan_copy.pdf Download
SDRF 1.pdf Download
SDRF 2.pdf Download
SDRF 3.pdf Download
SDRF 4.pdf Download
SDRF Deputation.pdf Download
SRPF Deparmental Armed Police Sub-Inspecter exam-2017.pdf Download
SRPF Deparmental PSI exam-2017.pdf Download
SRPF PI TRANSFER -2017.pdf Download
SRPF QUALIFING EXAM 2017- AS PER SENIORITY.pdf Download
SRPF to District transfer 2016 Part 1.pdf Download
SRPF to District transfer 2016 Part 2.pdf Download
Suma Soft.pdf Download


Special IGP, Pune

File Name 
Spl.IGP PUNE.pdf Download


Special IGP, Nagpur

File Name 
Charge repots0001.pdf Download


Group 1 Pune

File Name 
00000001 पोलीस भरती -२०१७ तात्पुरती निवड यादी.pdf Download
0000001 चारित्र्य पडताळणी साक्षांकन नमुना.pdf Download
0000001 पोलीस भरती -२०१७ तात्पुरती प्रतिक्षा यादी.pdf Download
000001 दि २५-०४-१७ रोजी कागदपत्र पडताळणीकरिता बोलाविण्यात आलेल्या उमेदवारांची यादी.pdf Download
00001 SRPF Gr 1 Pune - मैदानी व लेखी चाचणी एकूण गुणपत्रक.pdf Download
0001 SRPF Gr 1 Pune दि १८-०४-२०१७ लेखी परीक्षा गुणपत्रक.pdf Download
001 SRPF Gr 1 Pune पोलीस भरती सन २०१७ लेखी परिक्षा उत्तरसुची.pdf Download
01 SRPF Gr 1 Pune - पोलीस भरती सन २०१७ वाढीव पदांचा सुधारीत तक्ता.pdf Download
02 SRPF Gr 1 Pune - Police recruitment written test Notice -पोलीस भरती - २०१७ लेखी परीक्षा सुचना.pdf Download
03 SRPF Gr 1 Pune पोलीस भरती सन २०१७ लेखी परिक्षेस पात्र उमेदवार यादी.pdf Download
1खेळाडू निवड चाचणी .pdf Download
SBI_Bank_Challan_copy.pdf Download
SRPF Gr 1 Police Recruitment Advertisement-2017.pdf Download
SRPF Gr 1 Pune Dt 01-04-2017 Ground Result Chest No 2720 to 3103.pdf Download
SRPF Gr 1 Pune Dt 03-04-2017 Ground Result Chest No 3104 to 3447.pdf Download
SRPF Gr 1 Pune Dt 04-04-2017 Ground Result Chest No 3448 to 3797.pdf Download
SRPF Gr 1 Pune Dt 05-04-2017 Ground Result Chest No 3798 to 4139.pdf Download
SRPF Gr 1 Pune Dt 06-04-2017 Ground Result Chest No 4140 to 4489.pdf Download
SRPF Gr 1 Pune Dt 07-04-2017 Ground Result Chest No 4490 to 4998.pdf Download
SRPF Gr 1 Pune Dt 08-04-2017 Ground Result Chest No 4999 to 5483.pdf Download
SRPF Gr 1 Pune Dt 10-04-2017 Ground Result Chest No 5484 to 6048.pdf Download
SRPF Gr 1 Pune Dt 22-03-2017 Ground Result Chest No 0001 to 0397.pdf Download
SRPF Gr 1 Pune Dt 23-03-2017 Ground Result Chest No 0398 to 0774.pdf Download
SRPF Gr 1 Pune Dt 24-03-2017 Ground Result Chest No 775 to 1175.pdf Download
SRPF Gr 1 Pune Dt 27-03-2017 Ground Result Chest No 1176 to 1578.pdf Download
SRPF Gr 1 Pune Dt 29-03-2017 Ground Result Chest No 1579 to 1979.pdf Download
SRPF Gr 1 Pune Dt 30-03-2017 Ground Result Chest No 1980 to 2365.pdf Download
SRPF Gr 1 Pune Dt 31-03-2017 Ground Result Chest No 2366 to 2719.pdf Download
SRPF GROUP 1 PUNE ANNUAL HEALTH CAMP 2016.pdf Download
एचडीएफसी एटीएम उदघाटन समारंभ .pdf Download
एल ई डी उपक्रम.pdf Download
ग्रेडेशन लिस्ट ASI as on 16-01-2017.pdf Download
ग्रेडेशन लिस्ट HC as on 16-01-2017.pdf Download
ग्रेडेशन लिस्ट NPC as on 16-01-2017.pdf Download
ग्रेडेशन लिस्ट PC as on 16-01-2017.pdf Download
दक्षता मासिक जुलै २०१७ - SRPF article 1.pdf Download
नियमित पदोन्नती सन २०१६ आदेश क्र ८९२२.pdf Download
निवासस्थान प्रतिक्षा यादी २२-०२-२०१७ पर्यंत.pdf Download
पोलीस कल्याण उपक्रम - प्रेरणा शाळा .pdf Download
पोलीस कल्याण निधी वार्षिक अहवाल सन २०१५ १६.pdf Download
महाराष्ट्र पोलीस कुटुंब आरोग्य योजनेत सामाविष्ट २७ आजारांची नामावली.pdf Download
महाराष्ट्र पोलीस कुटुंब आरोग्य योजनेत सामाविष्ट दवाखान्यांची यादी.pdf Download
रारापोबल गट १ पुणे लेखनिक सहायक परीक्षा २०१७ अंतिम गुणपत्रक.pdf Download
वैदयकीय शिबीर - २०१७ .pdf Download
शासकीय निवासस्थान वाटपाचे धोरण.pdf Download
सन २०१६ १७ पोना ते हवालदार पदोन्नती माहिती तक्ता.pdf Download
सन २०१६ १७ पोशि ते पोना पदोन्नती माहिती तक्ता.pdf Download
सन २०१६ १७ हवालदार ते असई पदोन्नती माहिती तक्ता.pdf Download
समूह अपघात विमा योजना माहितीपत्रक.pdf Download
साप्ताहिक गट राजपत्रक क्र १ (२०१७).pdf Download
साप्ताहिक गट राजपत्रक क्र २ (२०१७).pdf Download
साप्ताहिक गट राजपत्रक क्र ३ (२०१७).pdf Download
साप्ताहिक गट राजपत्रक क्र ४ (२०१७).pdf Download
साप्ताहिक गट राजपत्रक क्र ११.pdf Download
साप्ताहिक गट राजपत्रक क्र १२.pdf Download
साप्ताहिक गट राजपत्रक क्र १३.pdf Download
साप्ताहिक गट राजपत्रक क्र १४ १५.pdf Download
साप्ताहिक गट राजपत्रक क्र १६ ते २०.pdf Download
साप्ताहिक गट राजपत्रक क्र २१.pdf Download
साप्ताहिक गट राजपत्रक क्र २२.pdf Download
साप्ताहिक गट राजपत्रक क्र २३.pdf Download
साप्ताहिक गट राजपत्रक क्र २४.pdf Download
साप्ताहिक गट राजपत्रक क्र २५ ते ३४.pdf Download
साप्ताहिक गट राजपत्रक क्र ३५.pdf Download
साप्ताहिक गट राजपत्रक क्र ३६.pdf Download
साप्ताहिक गट राजपत्रक क्र ३७.pdf Download
साप्ताहिक गट राजपत्रक क्र ३८.pdf Download
साप्ताहिक गट राजपत्रक क्र ३९.pdf Download
साप्ताहिक गट राजपत्रक क्र ४०.pdf Download
साप्ताहिक गट राजपत्रक क्र ४१.pdf Download
साप्ताहिक गट राजपत्रक क्र ४२.pdf Download
साप्ताहिक गट राजपत्रक क्र ४३.pdf Download
साप्ताहिक गट राजपत्रक क्र ४४.pdf Download
साप्ताहिक गट राजपत्रक क्र ४५.pdf Download
साप्ताहिक गट राजपत्रक क्र ४६.pdf Download
साप्ताहिक गट राजपत्रक क्र ४७.pdf Download
साप्ताहिक गट राजपत्रक क्र ४८ .pdf Download
साप्ताहीक गट राजपत्रक क्र १४(२०१७).pdf Download
साप्ताहीक गट राजपत्रक क्र १६(२०१७).pdf Download
साप्ताहीक गट राजपत्रक क्र १७(२०१७).pdf Download
साप्ताहीक गट राजपत्रक क्र २० (२०१७).pdf Download
साप्ताहीक गट राजपत्रक क्र २१ (२०१७).pdf Download
साप्ताहीक गट राजपत्रक क्र २२ (२०१७).pdf Download
साप्ताहीक गट राजपत्रक क्र २३ (२०१७).pdf Download
साप्ताहीक गट राजपत्रक क्र २४ (२०१७).pdf Download
साप्ताहीक गट राजपत्रक क्र २५ (२०१७).pdf Download
साप्ताहीक गट राजपत्रक क्र २६ (२०१७).pdf Download
साप्ताहीक गट राजपत्रक क्र २७ (२०१७).pdf Download
साप्ताहीक गट राजपत्रक क्र २८ (२०१७).pdf Download
साप्ताहीक गट राजपत्रक क्र २९ (२०१७).pdf Download
साप्ताहीक गट राजपत्रक क्र ३० (२०१७).pdf Download
साप्ताहीक गट राजपत्रक क्र ३१(२०१७).pdf Download
साप्ताहीक गट राजपत्रक क्र ३२(२०१७).pdf Download
साप्ताहीक गट राजपत्रक क्र ३३ (२०१७).pdf Download
साप्ताहीक गट राजपत्रक क्र ३४ (२०१७).pdf Download
साप्ताहीक गट राजपत्रक क्र ३५ (२०१७).pdf Download
साप्ताहीक गट राजपत्रक क्र ३७(२०१७).pdf Download
साप्ताहीक गट राजपत्रक क्र ४४ - ३८ ते ४३ निरंक (२०१७).pdf Download
साप्ताहीक गट राजपत्रक क्र ४५ (२०१७).pdf Download
साप्ताहीक गट राजपत्रक क्र ४६ (२०१७).pdf Download
साप्ताहीक गट राजपत्रक क्र ४७ (२०१७).pdf Download


Group 2 Pune

File Name 
0 पोलीस भरती २०१७ अंतिम निवड यादी व प्रतिक्षा यादी ४४२९ दि २८-०६-२०१७.pdf Download
00 SRPF 2 Provisional Final Selection List 3651 2017.pdf Download
00 SRPF GR 2 RECRUITMENT ADVERTISEMENT 2017.pdf Download
00 महाराष्‍ट्र कुटुंब आरोग्‍य योजना ३२ आजारांची यादी.pdf Download
00) SRPF Gr 2 Pune Police Recruitment 2017 Qualified for Written Examination.pdf Download
00) तात्‍पुरती निवडयादी व प्रतिक्षा यादी ३३६६ दि १५-०५-२०१७.pdf Download
00) लेखी परिक्षा गुणवत्‍ता यादी २०१७ दि १८-०४-२०१७.pdf Download
00) लेखी परिक्षा प्रश्नपत्रिका उत्तरांसह Set A दि 18-04-2017.pdf Download
00) लेखी परिक्षा प्रश्नपत्रिका उत्तरांसह Set B दि 18-04-2017.pdf Download
00) लेखी परिक्षा प्रश्नपत्रिका उत्तरांसह Set C दि 18-04-2017.pdf Download
00) लेखी परिक्षा प्रश्नपत्रिका उत्तरांसह Set D दि 18-04-2017.pdf Download
00) लेखी परिक्षेस हजर उमेदवारांस सुचना दि १८-०४-२०१७.pdf Download
000692) All Candidates Physical Marks SRPF Gr 2 Pune.pdf Download
00532) सेवाजेष्‍ठता यादी ०१-०१-२०१७ प्रमाणे रारापो बल गट क्र २ पुणे ३८९ दि १९-०१-२०१७.pdf Download
1) BAKSHIS MANJURI BABAT 3732 DATE 18-05-2016.pdf Download
10) SHASAN SWADHIN RAJA MANJURI BABAT 3719 DATE 18-05-2016.pdf Download
100) बक्षिस मंजूरीबाबत ४९०६ दि ३०-०६-२०१६.pdf Download
101) बक्षिस मंजूरीबाबत ४९०९ दि ३०-०६-२०१६.pdf Download
102) बक्षिस मंजूरीबाबत ४९११ दि ३०-०६-२०१६.pdf Download
103) बदली ठिकाणी कार्यमुक्त करणेबाबत ४९२४ दि ०१-०७-२०१६.pdf Download
104) बिगरपाळीने अर्जित रजा मंजूर ४९६० दि ०४-०७-२०१६.pdf Download
105) शासन स्वाधिन रजा मंजूर ४९९२ दि ०४-०७-२०१६.pdf Download
106) पदोन्‍नती बाबत सहा पो उपनि ४९९६ दि ०५-०७-२०१६.pdf Download
107) पदोन्‍नती बाबत सहा पो हवा ४९९७ दि ०५-०७-२०१६.pdf Download
108) बक्षिस मंजूरीबाबत ४९४३ दि ०२-०७-२०१६.pdf Download
109) साप्ताहिक गट राजपत्र क्र २६ दि ०५-०७-२०१६.pdf Download
11) SHASAN SWADHIN RAJA MANJURI BABAT 3769 DATE 19-05-2016.pdf Download
110) सशस्त्र पोलीस पदावर नियुक्तीबाबत ५०१५ दि ०५-०७-२०१६.pdf Download
111) अर्जित रजेची सममुल्य रक्कम मिळणेबाबत ५०३६ दि ०५-०७-२०१६.pdf Download
112) प्रतिनियुक्तीवरील कर्मचारी हजर करून घेणेबाबत ५०६६ दि ०७-०७-२०१६.pdf Download
113) बिगरपाळीने अर्जित रजा मंजूरीबाबत ५०७१ दि ०७-०७-२०१६.pdf Download
114) बिगरपाळीने अर्जित रजा मंजूरीबाबत ५०७३ दि ०७-०७-२०१६.pdf Download
115) अंतिम आदेश ५१५२ दि ०९-०७-२०१५.pdf Download
116) बदली ठिकाणी कार्यमुक्त करणेबाबत ५१३७ दि ०८-०७-२०१६.pdf Download
117) कर्तव्यावर हजर करून घेणेबाबत ५१३८ दि ०८-०७-२०१६.pdf Download
118) साप्‍ताहिक गट राजपत्र ५१३५ दि ०८-०७-२०१६.pdf Download
119) बदली ठिकाणी कार्यमुक्‍त करणे बाबत ५१७७ दि १२-०७-२०१६.pdf Download
12) SICK KALAWADHI NIKALA BABAT 3726 DATE 18-05-2016.pdf Download
120) बक्षिस मंजूरी बाबत ५१८० दि १२-०७-२०१६.pdf Download
121) बक्षिस मंजूरी बाबत ५१८२ दि १२-०७-२०१६.pdf Download
122) बक्षिस मंजूरी बाबत ५१८६ दि १२-०७-२०१६.pdf Download
123) बक्षिस मंजूरी बाबत ५१८७ दि १२-०७-२०१६.pdf Download
124) बक्षिस मंजूरी बाबत ५१८८ दि १२-०७-२०१६.pdf Download
125) बक्षिस मंजूरी बाबत ५१८९ दि १२-०७-२०१६.pdf Download
126) बदली ठिकाणी कार्यमुक्त करणेबाबत ५१९८ दि १३-०७-२०१६.pdf Download
127) पोलीस उपनिरीक्षक नेमणूकीबाबत ५१९९ दि १३-०७-२०१६.pdf Download
128) कर्तव्यावर हजर झालेबाबत ५१९७ दि १३-०७-२०१६.pdf Download
129) सेवांर्तगत आश्वासित योजनेचा लाभ ५२०० दि १३-०७-२०१६.pdf Download
13) SICK KALAWADHI NIKALA BABAT 3727 DATE 18-05-2016.pdf Download
130) बिगरपाळीने अर्जित रजा मंजूर ५२०२ दि १३-०७-२०१६.pdf Download
131) आजारी कालावधी निकालाबाबत ५२०९ दि १३-०७-२०१६.pdf Download
132) सशस्-त्र पोलीस शिपाई पदावर नियुक्-तीबाबत ५२१२ दि १३-०७-२०१६.pdf Download
132) सशस्‍त्र पोलीस शिपाई पदावर नियुक्‍तीबाबत ५२१२ दि १३-०७-२०१६.pdf Download
133) बिगरपाळीने अर्जित रजा मंजूरीबाबत ५२१८ दि १४-०७-२०१६.pdf Download
134) जिल्हाबदली झालेल्या पोलीस कर्मचा-यांना कार्यमुक्त करणेबाबत ५२३० दि १५-०७-२०१६.pdf Download
135) सशस्त्र पोलीस शिपाई पदावर नियुक्तीबाबत ५२४४ दि १५-७-२०१६.pdf Download
136) शासन स्वाधीन रजा मंजूरीबाबत ५२४५ दि १५-०७-२०१६.pdf Download
137) अर्जित रजा मंजूरीबाबत ५२४९ दि १५-०७-२०१६.pdf Download
138) बिगरपाळीने अर्जित रजा मंजूर 5280 दि १६-०७-२०१६.pdf Download
139) पदोन्नती झालेने वेतन निश्चितीबाबत ५३३० दि १८-०७-२०१६.pdf Download
14) SICK KALAWADHI NIKALA BABAT 3729 DATE 18-05-2016.pdf Download
140) पदोन्नती झालेने वेतन निश्चितीबाबत ५३३१ दि १८-०७-२०१६.pdf Download
141) पदोन्नती झालेने वेतन निश्चितीबाबत ५३३२ दि १८-०७-२०१६.pdf Download
142) पदोन्नती झालेने वेतन निश्चितीबाबत ५३३३ दि १८-०७-२०१६.pdf Download
143) पदोन्नती झालेने वेतन निश्चितीबाबत ५३३४ दि १८-०७-२०१६.pdf Download
144) पदोन्नती झालेने वेतन निश्चितीबाबत ५३३५ दि १८-०७-२०१६.pdf Download
145) पदोन्नती झालेने वेतन निश्चितीबाबत ५३३६ दि १८-०७-२०१६.pdf Download
146) पदोन्नती झालेने वेतन निश्चितीबाबत ५३६३ दि १८-०७-२०१६.pdf Download
147) पदोन्नती झालेने वेतन निश्चितीबाबत ५३६४ दि १८-०७-२०१६.pdf Download
148) पदोन्नती झालेने वेतन निश्चितीबाबत ५३६५ दि १८-०७-२०१६.pdf Download
149) पदोन्नती झालेने वेतन निश्चितीबाबत ५३६६ दि १८-०७-२०१६.pdf Download
15) SICK KALAWADHI NIKALA BABAT 3724 DATE 18-05-2016.pdf Download
150) पदोन्नती झालेने वेतन निश्चितीबाबत ५३६७ दि १८-०७-२०१६.pdf Download
151) पदोन्नती झालेने वेतन निश्चितीबाबत ५३६८ दि १८-०७-२०१६.pdf Download
152) पदोन्नती झालेने वेतन निश्चितीबाबत ५३६९ दि १८-०७-२०१६.pdf Download
153) पदोन्नती झालेने वेतन निश्चितीबाबत ५३७० दि १८-०७-२०१६.pdf Download
154) साप्‍ताहिक गट राजपत्र ५३३९ दि १८-०७-२०१६.pdf Download
155) परिक्षांना बसण्‍याची परवाणगी मिळणेबाबत ५३७३ दि१८-०७-२०१६.pdf Download
156) सशस्त्र पोलीस शिपाई पदावर नियुक्ती बाबत ५४४५ दि २०-०७-२०१६.pdf Download
157) साप्ताहिक गट राजपत्र क्र २९ दि २०-०७-२०१६.pdf Download
158) रजेची रोख सममूल्य रक्कम मिळणेबाबत ५४६२ दि २०-०७-२०१६.pdf Download
159) आजारी कालावधी निकालाबाबत ५४८२ दि २०-०७-२०१६.pdf Download
16) SICK KALAWADHI NIKALA BABAT 3725 DATE 18-05-2016.pdf Download
160) वित्तीय वर्ष सन २०१५-१६ पुस्तक अनुदानाबाबत दि २०-०७-२०१६.pdf Download
161) सशस्‍त्र पोलीस शिपाई पदावर नियुक्‍तीबाबत ५५३२ दि २२-०७-२०१६.pdf Download
162) राजीनामा मंजूरीबाबत ५५३३ दि २२-०७-२०१६.pdf Download
163) सशस्‍त्र पोलीस शिपाई पदावर नियुक्‍तीबाबत ५५४१ दि २२-०७-२०१६.pdf Download
164) सशस्‍त्र पोलीस शिपाई पदावर नियुक्‍तीबाबत ५५७५ दि २६-०७-२०१६.pdf Download
165) बक्षिस मंजूरीबाबत ९९५ दि २६-०७-२०१६.pdf Download
166) अर्जित रजा मंजूरीबाबत ५५८२ दि २६-०७-२०१६.pdf Download
167) अर्जित रजा मंजूरीबाबत ५५८९ दि २६-०७-२०१६.pdf Download
168) सशस्‍त्र पोलीस शिपाई पदावरनियुक्‍तीबाबत ५५९३ दि २६-०७-२०१६.pdf Download
169) माहे ७-१६ चे वेतन काढणेबाबत ५५९७ दि २६-०७-२०१६.pdf Download
17) VAIDYAKIY VISHRANTI BABAT 3730 DATE 18-05-2016.pdf Download
170) पदोन्‍नती झालेने वेतन निश्चितीबाबत ५६०१ दि २६-०७-२०१६.pdf Download
171) बिगरपाळीने अर्जित रजा मंजुरीबाबत ५६०८ दि २६-०७-२०१६.pdf Download
172) बक्षिस मंजुरीबाबत ५६०९ दि २६-०७-२०१६.pdf Download
173) कर्तव्याजवर हजर करून घेणेबाबत ५६११ दि २६-०७-२०१६.pdf Download
174) आजारी कालावधीच्याघ निकालाबाबत ५६२१ दि २७-०७-२०१६.pdf Download
175) बक्षिस मंजूरीबाबत ५६९५ दि २९-०७-२०१६.pdf Download
176) सशस्त्र पोलीस शिपाई पदावर नियुक्‍ती बाबत ५७३६ दि २९-०७-२०१६.pdf Download
177) विनावेतन रजा मंजुरीबाबत ५७५३ दि ३०-०७-२०१६.pdf Download
178) नप्रपोशि यांची संचार कंपनीत नेमणुकीबाबत दि ३०-०७-२०१६.pdf Download
179) बक्षिस मंजुरीबाबत ५७६२ दि ३०-०७-२०१६.pdf Download
18) BADLI BABAT 3800 DATE 20-05-2016.pdf Download
180) बिगरपाळीने अर्जित रजा मंजुरीबाबत ५७६४ दि ३०-०७-२०१६.pdf Download
181) आजारपनाबाबत ५७६५ दि ३०-०७-२०१६.pdf Download
182) आईचे आजारपणाबाबत ५७७६ दि ०१-०८-२०१६.pdf Download
183) बक्षिस मंजूर केलेबाबत ५७८१ दि ०१-०८-२०१६.pdf Download
184) बक्षिस मंजूर केलेबाबत ५७८२ दि ०१-०८-२०१६.pdf Download
185) बक्षिस मंजूर केलेबाबत ५७८३ दि ०१-०८-२०१६.pdf Download
186) बक्षिस मंजूर केलेबाबत ५७८४ दि ०१-०८-२०१६.pdf Download
187) बक्षिस मंजूर केलेबाबत ५७८५ दि ०१-०८-२०१६.pdf Download
188) शासन स्वाधीन रजा मंजूरीबाबत ५८४८ दि ०२-०८-२०१६.pdf Download
189) सशस्त्र पोलीस शिपाई पदावर नियुक्तीबाबत ५८०८ दि ०२-०८-२०१६.pdf Download
19) BAKSHIS MANJURI AADESH 3895 DATE 24-05-2016.pdf Download
190) स्वेच्छा सेवानिवृत्ती्बाबत ५८२८ दि ०२-०८-२०१६.pdf Download
191) कर्तव्या‍वर हजर झालेबाबत ५८३० दि ०२-०८-२०१६.pdf Download
192) साप्ताहिक गट राजपत्र क्र ३० ५६२० दि २७-०८-२०१६.pdf Download
193) कर्तव्यावर हजर झालेबाबत ५८५० दि ०३-०८-२०१६.pdf Download
194) गैरवर्तनाबाबत ५८७३ दि ०३-०८-२०१६.pdf Download
195) गैरवर्तनाबाबत ५८७४ दि ०३-०८-२०१६.pdf Download
196) अर्जित रजेची रोख सममूल्‍य रक्‍कम मिळणेबाबत ५९०२ दि ०४-०८-२०१६.pdf Download
197) बक्षिस मंजूरीबाबत ५९१६ दि ०५-०८-२०१६.pdf Download
198) बिगरपाळीने अर्जित रजा मंजूर ५९१८ दि ०५-०८-२०१६.pdf Download
199) बक्षिस मंजुरीबाबत ५९१९ दि ०५-०८-२०१६.pdf Download
2) LIGHT DUTY BABAT 3837 DATE 20-05-2016.pdf Download
20) RAJA MANJURI BABAT BIGAR PALI-PRAMANE 3835 DATE 20-05-2016.pdf Download
200) सशस्‍त्र पोलीस शिपाई पदावर नियुक्‍तीबाबत ५९२८ दि ०५-०८-२०१६.pdf Download
201) अर्जित रजा मंजूरीबाबत ५९३४ दि ०५-०८-२०१६.pdf Download
202) बिगरपाळीने अर्जित रजा मंजूर ५९५६ दि ०८-०८-२०१६.pdf Download
203) कंपनी बदली बाबत ५९६० दि ०८-०८-२०१६.pdf Download
204) २० दिवस अर्जित रजा मंजूरीबाबत ५९८७ दि ०९-०८-२०१६.pdf Download
205) अर्जित रजेची रोख सममूल्‍य रक्‍कम मिळणेबाबत ६०५९ दि १०-०८-२०१६.pdf Download
206) गैरवर्तनाबाबत ६०७४ दि ११-०८-२०१६.pdf Download
207) गैरवर्तनाबाबत ६०७५ दि ११-०८-२०१६.pdf Download
208) गैरवर्तनाबाबत ६०८० दि ११-०८-२०१६.pdf Download
209) ०७ दिवस बिगरपाळीने अर्जित रजा ६१०१ दि १२-०८-२०१६.pdf Download
21) RAJA MANJURI BABAT BIGAR PALI-PRAMANE 3860 DATE 23-05-2016.pdf Download
210) बिगरपाळीने अर्जित रजा मंजूर ६११० दि १२-०८-२०१६.pdf Download
211) कर्तव्‍यावर हजर झालेबाबत ६११३ दि १२-०८-२०१६.pdf Download
212) साप्‍ताहिक गट राजपत्र ६१२९ दि १६-०८-२०१६.pdf Download
213) बक्षिस मंजूरीबाबत ६१७३ दि १६-०८-२०१६.pdf Download
214) अंतर गट बदलीबाबत ६१९१ दि १६-०८-२०१६.pdf Download
215) सशस्‍त्र पोलीस शिपाई पदावर नियुक्‍तीबाबत ६१९२ दि १६-०८-२०१६.pdf Download
216) बक्षिस मंजूरीबाबत ६१९३ दि १६-०८-२०१६.pdf Download
217) बिगरपाळीने अर्जित रजा मंजूरीबाबत ६१९८ दि १६-०८-२०१६.pdf Download
218) सफाईगार पदावर नियुक्ती बाबत ६२१६ दि १९-०८-२०१६.pdf Download
219) बिगरपाळीने अर्जित रजा मंजूरीबाबत ६२१७ दि १९-०८-२०१६.pdf Download
22) SHASAN SWADHIN RAJA MANJURI BABAT 3856 DATE 23-05-2016.pdf Download
220) निलंबनातून मुक्तता ६२१८ दि १९-०८-२०१६.pdf Download
221) पदोन्ननती बाबत ६२३५ दि १९-०८-२०१६.pdf Download
222) पदावनत करणेबाबत ६२३६ दि १९-०८-२०१६.pdf Download
223) साप्ताहिक गट राजपत्र क्र ३३ ६२३० दि १९-०८-२०१६.pdf Download
224) बक्षिस मंजूरीबाबत ६२४८ दि २०-०८-२०१६.pdf Download
225) बक्षिस मंजूरीबाबत ६२४९ दि २०-०८-२०१६.pdf Download
226) बक्षिस मंजूरीबाबत ६२५० दि २०-०८-२०१६.pdf Download
227) बक्षिस मंजूरीबाबत ६२५१ दि २०-०८-२०१६.pdf Download
228) बक्षिस मंजूरीबाबत ६२५२ दि २०-०८-२०१६.pdf Download
229) बक्षिस मंजूरीबाबत ६२५७ दि २०-०८-२०१६.pdf Download
23) SICK HAJAR RAHANE BABAT 3900 DATE 24-05-2016.pdf Download
230) बक्षिस मंजूरीबाबत ६२६५ दि २२-०८-२०१६.pdf Download
231) शासकिय निवासस्‍थान वाटपाबाबत ६३२२ दि २४-०८-२०१६.pdf Download
232) बक्षिस मंजूरीबाबत ६३२३ दि २३-०८-२०१६.pdf Download
233) बक्षिस मंजूरीबाबत ६३२६ दि २३-०८-२०१६.pdf Download
234) बक्षिस मंजूरीबाबत ६३२९ दि २३-०८-२०१६.pdf Download
235) बक्षिस मंजूरीबाबत ६३३० दि २३-०८-२०१६.pdf Download
236) बक्षिस मंजूरी बाबत ६३६४ दि २४-०८-२०१६.pdf Download
237) बक्षिस मंजूरी बाबत ६३६५ दि २४-०८-२०१६.pdf Download
238) बक्षिस मंजूरी बाबत ६३६६ दि २४-०८-२०१६.pdf Download
239) बक्षिस मंजूरी बाबत ६३६७ दि २४-०८-२०१६.pdf Download
24) SICK KALAWADHI NIKALA BABAT 3846 DATE 20-05-2016.pdf Download
240) बक्षिस मंजूरी बाबत ६३७१ दि २४-०८-२०१६.pdf Download
241) बक्षिस मंजूरी बाबत ६३७२ दि २४-०८-२०१६.pdf Download
242) गैरहजर कालावधी निकालाबाबत ६३८८ दि २४-०८-२०१६.pdf Download
243) साप्ताहिक गट राजपत्र क्र ३४ दि २४-०८-२०१६.pdf Download
244) बक्षिस मंजूरीबाबत ६४१४ दि २४-०८-२०१६.pdf Download
245) बक्षिस मंजूरीबाबत ६४२२ दि २४-०८-२०१६.pdf Download
246) बक्षिस मंजूरीबाबत ६४२३ दि २४-०८-२०१६.pdf Download
247) बक्षिस मंजूरीबाबत ६४२४ दि २४-०८-२०१६.pdf Download
248) बक्षिस मंजूरीबाबत ६४२५ दि २४-०८-२०१६.pdf Download
249) बिगरपाळीने अर्जित रजा मंजूर ६४२६ दि २४-०८-२०१६.pdf Download
25) SICK KALAWADHI NIKALA BABAT 3882 DATE 23-05-2016.pdf Download
250) बक्षिस मंजूरीबाबत ६४२८ दि २४-०८-२०१६.pdf Download
251) बक्षिस मंजूरीबाबत ६४२९ दि २४-०८-२०१६.pdf Download
252) बक्षिस मंजूरीबाबत ६४३० दि २४-०८-२०१६.pdf Download
253) बक्षिस मंजूरीबाबत ६४३१ दि २४-०८-२०१६.pdf Download
254) बक्षिस मंजूरीबाबत ६४३२ दि २४-०८-२०१६.pdf Download
255) बक्षिस मंजूरीबाबत ६४३३ दि २४-०८-२०१६.pdf Download
256) बक्षिस मंजूरीबाबत ६४१३ व ६४६७ दि २४-०८-२०१६.pdf Download
257) बिगरपाळीने अर्जित रजा मंजूरीबाबत ६४६२ दि २६-०८-२०१६.pdf Download
258) सशस्‍त्र पोलीस शिपाई पदावर नियूक्‍तीबाबत ६५४२ दि ३०-०८-२०१६.pdf Download
259) गैरहजर कालावधीच्‍या निकालाबाबत ६५४२ दि ३०-०८-२०१६.pdf Download
26) SICK KALAWADHI NIKALA BABAT 3899 DATE 24-05-2016.pdf Download
260) बदली ठिकाणी कार्यमुक्‍त करणेबाबत ६५७० दि ३०-०८-.pdf Download
261) कर्तव्‍यावर हजर करून घेणेबाबत ६५७२ दि ३०-८-१६.pdf Download
262) बिगरपाळीने अर्जित रजा मंजूरीबाबत ६५९५ दि ३१-८-१६.pdf Download
263) बदली ठिकाणी कार्यमुक्‍त करणेबाबत ६६१९ दि ०१-०८-१६.pdf Download
264) कर्तव्‍यावर हजर झालेबाबत ६६२० दि ०१-०९-१६.pdf Download
265) लेखनिक पो हवा परिक्षा निकाल व नेमणुकीबाबत ६६१० दि ३१-८-१६.pdf Download
266) वर्ग-4 (शिंपी) पदावर अनुकंपा नियुक्‍ती ६६३० दि ०१-०९-१६.pdf Download
267) कर्तव्‍यावर हजर करून घेणेबाबत ६७१४ दि ३-९-१६.pdf Download
268) बक्षिस मंजूर केलेबाबत ६७२४ दि ६-९-१६.pdf Download
269) साप्‍ताहिक गट राजपत्र क्र-३५ ६६१६ दि १-९-१६.pdf Download
27) SICK KALAWADHI NIKALA BABAT 3901 DATE 24-05-2016.pdf Download
270) साप्‍ताहिक गट राजपत्र क्र ३६ ६७५० दि ०९-०९-१६.pdf Download
271) बक्षिस मंजूर केलेबाबत ६७४९ दि ०९-०९-१६.pdf Download
272) बिगरपाळीने अर्जित रजा मंजूरीबाबत ६८११ दि १४-९-२०१६.pdf Download
273) बिगरपाळीने अर्जित रजा मंजूरीबाबत ६७९९ दि १४-९-२०१६.pdf Download
274) बिगरपाळीने अर्जित रजा मंजूरीबाबत ६८०३ दि १४-९-२०१६.pdf Download
275) शासन स्‍वाधीन रजा मंजुरीबाबत ६८०५ दि १४-९-२०१६.pdf Download
276) बिगरपाळीने अर्जित रजा मंजूरीबाबत ६८२३ दि १६-९-२०१६.pdf Download
277) साप्‍ताहिक गट राजपत्र क्र ३७ दि १९-९-२०१६.pdf Download
278) कर्तव्‍यावर हजर करून घेणेबाबत ६९१५ दि २१-९-२०१६.pdf Download
279) बक्षिस मंजूरीबाबत ६७२४ दि ०६-९-२०१६.pdf Download
28) SICK KALAWADHI NIKALA BABAT 3902 DATE 24-05-2016.pdf Download
280) साप्‍ताहिक गट राजपत्र क्र ३८ दि २१-९-२०१६.pdf Download
281) अर्जित नैमित्‍तीक रजा असलेल्‍या पोलीस कर्मचा-यांचे वेतन स्‍थगिती ठेवणेबाबत ६९३० दि २१-०९-२०१६.pdf Download
282) बिगरपाळीने वाढीव अर्जित रजेबाबत ६९४७ दि २२-९-२०१६.pdf Download
283) अंतिम आदेश ६९५५ दि २२-०९-२०१६.pdf Download
284) आजारी कालावधी निकालाबाबत (सपोहवा२३० साळुंखे) ६९५६ दि २२-९-२०१६.pdf Download
285) बक्षिस मंजूरीबाबात ७०१४ दि २६-९-२०१६.pdf Download
286) शासकिय निवासस्‍थान बाबत ७००८ दि २६-९-२०१६.pdf Download
287) ७ वी अ भा पो कमांडो स्‍पर्धेकरिता पोलीस कमांडो पाठविलेबाबत ६९९५ दि २६-९-२०१६.pdf Download
288) बक्षिस मंजूरीबाबात ७०१३ दि २६-९-२०१६.pdf Download
289) बक्षिस मंजूरीबाबात ७०१२ दि २६-९-२०१६.pdf Download
29) SICK KALAWADHI NIKALA BABAT 3903 DATE 24-05-2016.pdf Download
290) सशस्‍त्र पोलीस शिपाई पदावर नियुक्‍तीबाबत ७००३ दि २६-९-२०१६.pdf Download
291) बक्षिस मंजूरीबाबात ७०१३ दि २६-९-२०१६.pdf Download
292) शासकिय निवासस्‍थान वाटपाबाबत ७०५७ दि २८-९-२०१६.pdf Download
293) बक्षिस मंजूरीबाबात ७१३३ दि २९-९-२०१६.pdf Download
294) बक्षिस मंजूरीबाबात ७१२७ दि २९-९-२०१६.pdf Download
295) बक्षिस मंजूरीबाबात ७१२८ दि २९-९-२०१६.pdf Download
296) बक्षिस मंजूरीबाबात ७१३० दि २९-९-२०१६.pdf Download
297) बिगरपाळीने अर्जित रजा मंजूरीबाबत ७१०९ दि २९-९-२०१६.pdf Download
298) बक्षिस मंजूरीबाबात ७१२९ दि २९-९-२०१६.pdf Download
299) बक्षिस मंजूरीबाबत ७१७२ दि ०५-१०-२०१६.pdf Download
3) NILAMBAN MUKTTA 3641 DATE 16-05-2016.pdf Download
30) VETAN VADHA MANJURI BABAT 3830 DATE 20-05-2016.pdf Download
300) अतिंम आदेश ७१८९ दि ०६-१०-२०१६.pdf Download
301) बक्षिस मंजूरीबाबत ७१७५ दि ०६-१०-२०१६.pdf Download
302) बक्षिस मंजूरीबाबत ७१७४ दि ०६-१०-२०१६.pdf Download
303) साप्‍ताहिक गट राजपत्र क्र ३९ ७२१२ दि ०६-१०-२०१६.pdf Download
304) गैरहजर कालावधी निकाल ७२३७ दि ०७-१०-२०१६.pdf Download
305) सशस्‍त्र पोलीस शिपाई पदावर नियुक्‍तीबाबत ७२३९ दि ०७-१०-.pdf Download
306) साप्‍ताहिक गट राजपत्र क्र ४० ७३१९ दि १०-१०-२०१६.pdf Download
307) नप्रशि यांची कंपनी बदली बाबत ७२६३ दि १०-१०-२०१६.pdf Download
308) अर्जित रजा मंजूरीबाबत ७३५३ दि १३-१०-२०१६.pdf Download
309) शासन स्‍वाधीन रजा मंजूरीबाबत ७३५४ दि १३-१०-२०१६.pdf Download
31) VISHESH RAJA MANJURI BABAT 3855 DATE 23-05-2016.pdf Download
310) गैरहजर कालावधी निकालाबाबत सपोशि बोडरे ७३६२ दि १४-१०-२०१६.pdf Download
311) साप्‍ताहिक गट राजपत्र क्र ४१ ७३९६ दि १५-१०-२०१६.pdf Download
312) शासकिय निवासस्‍थान ७३८२ दि १५-१०-२०१६.pdf Download
313) बक्षिस मंजूरीबाबत ७४४७ दि १८-१०-२०१६.pdf Download
314) शासकिय निवासस्‍थान वाटपाबाबत ७४५६ दि १८-१०-२०१६.pdf Download
315) बक्षिस मंजूरीबाबत ७४५८ दि १८-१०-२०१६.pdf Download
316) साप्‍ताहिक गट राजपत्र क्र ४२ ७५१२ दि १९-१०-२०१६.pdf Download
317) बक्षिस मंजूरीबाबत ७५२९ दि १९-१०-२०१६.pdf Download
318) बक्षिस मंजूरीबाबत ७५३० दि १९-१०-२०१६.pdf Download
319) बक्षिस मंजूरीबाबत ७५३१ दि १९-१०-२०१६.pdf Download
32) GRADITIION LIST AS ON 01-01-2016.pdf Download
320) बक्षिस मंजूरीबाबत ७५३२ दि १९-१०-२०१६.pdf Download
321) बक्षिस मंजूरीबाबत ७५३४ दि १९-१०-२०१६.pdf Download
322) बक्षिस मंजूरीबाबत ७५३५ दि १९-१०-२०१६.pdf Download
323) बक्षिस मंजूरीबाबत ७५३६ दि १९-१०-२०१६.pdf Download
324) बक्षिस मंजूरीबाबत ७५३७ दि १९-१०-२०१६.pdf Download
325) बक्षिस मंजूरीबाबत ७५३८ दि १९-१०-२०१६.pdf Download
326) बक्षिस मंजूरीबाबत ७५३९ दि १९-१०-२०१६.pdf Download
327) बक्षिस मंजूरीबाबत ७५४० दि १९-१०-२०१६.pdf Download
328) बक्षिस मंजूरीबाबत ७५४१ दि १९-१०-२०१६.pdf Download
329) बक्षिस मंजूरीबाबत ७५४२ दि १९-१०-२०१६.pdf Download
33) INTER UNIT TRANSFER 2016 RELIEVE DATE 04-06-2016.pdf Download
330) बक्षिस मंजूरीबाबत ७५४३ दि १९-१०-२०१६.pdf Download
331) बक्षिस मंजूरीबाबत ७५४४ दि १९-१०-२०१६.pdf Download
332) बक्षिस मंजूरीबाबत ७५९९ दि २१-१०-२०१६.pdf Download
333) बक्षिस मंजूरीबाबत ७६०० दि २१-१०-२०१६.pdf Download
334) बक्षिस मंजूरीबाबत ७६०१ दि २१-१०-२०१६.pdf Download
335) बक्षिस मंजूरीबाबत ७६०२ दि २१-१०-२०१६.pdf Download
336) बक्षिस मंजूरीबाबत ७६०४ दि २१-१०-२०१६.pdf Download
337) बक्षिस मंजूरीबाबत ७६०६ दि २१-१०-२०१६.pdf Download
338) बक्षिस मंजूरीबाबत ७६०७ दि २२-१०-२०१६.pdf Download
339) बक्षिस मंजूरीबाबत ७६०८ दि २१-१०-२०१६.pdf Download
34) BADALI KTIKANI KARYAMUKTA 4139 DATE-04-06-2016.pdf Download
340) बक्षिस मंजूरीबाबत ७६२६ दि २४-१०-२०१६.pdf Download
341) बक्षिस मंजूरीबाबत ७६२७ दि २४-१०-२०१६.pdf Download
342) बक्षिस मंजूरीबाबत ७६२८ दि २४-१०-२०१६.pdf Download
343) बक्षिस मंजूरीबाबत ७६२९ दि २४-१०-२०१६.pdf Download
344) बक्षिस मंजूरीबाबत ७६३० दि २४-१०-२०१६.pdf Download
345) स्‍थाईक कंपनी बदली बाबत ७४३७ दि १८-१०-१६.pdf Download
346) साप्‍ताहिक गट राजपत्र क्र ४३ ७७५८ दि २६-१०-२०१६.pdf Download
347) निलंबन कालावधीतील निकालाबाबत ७७६३ दि २६-१०-२०१६.pdf Download
348) बिगरपाळीने अर्जित रजा मंजूरीबाबत ७७७६ दि २६-१०-२०१६.pdf Download
349) बक्षिस मंजूरीबाबत ७८१४ दि २७-१०-२०१६.pdf Download
35) BIGAR PALINE RAJA MANJUR 4160 DATE-06-06-2016.pdf Download
350) बक्षिस मंजूरीबाबत ७८२० दि २८-१०-२०१६.pdf Download
351) बक्षिस मंजूरीबाबत ७८२१ दि २८-१०-२०१६.pdf Download
352) बक्षिस मंजूरीबाबत ७८२२ दि २८-१०-२०१६.pdf Download
353) बक्षिस मंजूरीबाबत ७८३४ दि २८-१०-२०१६.pdf Download
354) बक्षिस मंजूरीबाबत ७८३५ दि २८-१०-२०१६.pdf Download
355) बक्षिस मंजूरीबाबत ७८३७ दि २८-१०-२०१६.pdf Download
356) बक्षिस मंजूरीबाबत ७८३८ दि २८-१०-२०१६.pdf Download
357) बक्षिस मंजूरीबाबत ७८३९ दि २८-१०-२०१६.pdf Download
358) बक्षिस मंजूरीबाबत ७८४१ दि २८-१०-२०१६.pdf Download
359) बक्षिस मंजूरीबाबत ७८४२ दि २८-१०-२०१६.pdf Download
36) BIGAR PALINE RAJA MANJUR 4187 DATE-06-06-2016.pdf Download
360) बक्षिस मंजूरीबाबत ७८४५ दि २८-१०-२०१६.pdf Download
361) निलंबन रद्द बाबत (पी एस शिंदे) ७८७१ दि २-११-२०१६.pdf Download
362) शासन स्‍वाधीन रजा मंजूरीबाबत ७८६७ दि २-११-२०१६.pdf Download
363) निलंबनातून मुक्‍तता ( खवले ) ७८६३ दि २-११-२०१६.pdf Download
364) अर्जित रजा मंजूरीबाबत ७८६४ दि २-११-२०१६.pdf Download
365) बक्षिस मंजूरीबाबत ७८४९ दि २८-१०-२०१६.pdf Download
366) बक्षिस मंजूरीबाबत ७८४८ दि २८-१०-२०१६.pdf Download
367) बक्षिस मंजूरीबाबत ७८४७ दि २८-१०-.pdf Download
368) बक्षिस मंजूरीबाबत ७८४६ दि २८-०९-२०१६.pdf Download
369) बक्षिस मंजूर केलेबाबत ७८९२ दि २-११-२०१६.pdf Download
37) MT SUPERVISER BADALI 4123 DATE-03-06-2016.pdf Download
370) आजारी कालावधी निकालाबाबत ७८९५ दि २-११-२०१६.pdf Download
371) बक्षिस मंजूर केलेबाबत ७८९७दि २-११-२०१६.pdf Download
372) बिगरपाळीने अर्जित रजा मंजूरीबाबत ७९२५ दि ०५-११-२०१६.pdf Download
373) बक्षिस मंजूरीबाबत ७९४४ दि ०५-११-२०१६.pdf Download
374) सशस्‍त्र पोलीस शिपाई पदावर नियुक्‍तीबाबत ७९५३ दि ०७-११-२०१६.pdf Download
375) साप्‍ताहिक गट राजपत्र क्र ४४ ७९६५ दि ०७-११-२०१६.pdf Download
376) बक्षिस मंजूरीबाबत ७९७० दि ०७-११-२०१६.pdf Download
377) बक्षिस मंजूरीबाबत ७९७१ दि ०७-११-२०१६.pdf Download
378) बक्षिस मंजूरीबाबत ७९७३ दि ०७-११-२०१६.pdf Download
379) आजारी कालावधी निकालाबाबत ( सपोहवा ९८९ ) ८०१९ दि ०७-११-२०१६.pdf Download
38) BADALI THIKANI KARYAMUKT 4141 DATE-04-06-2016.pdf Download
380) आजारी कालावधी निकालाबाबत ( सपोशि ४४३ ) ८०२० दि ०७-११-२०१६.pdf Download
381) आजारी कालावधी निकालाबाबत ( हेडकुक तोरगल ) ८०२१ दि ०७-११-२०१६.pdf Download
382) आजारी कालावधी निकालाबाबत ( सपोशि ०१) ८०२२ दि ०७-११-२०१६.pdf Download
383) आजारी कालावधी निकालाबाबत ( सपोना ६४ ) ८०२३ दि ०७-११-२०१६.pdf Download
384) आजारी कालावधी निकालाबाबत ( सपोना १०१९ ) ८०२४ दि ०७-११-२०१६.pdf Download
385) आजारी कालावधी निकालाबाबत ( सपोशि २९९ ) ८०२५ दि ०७-११-२०१६.pdf Download
386) बिगरपाळीने अर्जित रजा मंजूर ८०३९ दि ०९-११-२०१६.pdf Download
387) बक्षिस मंजूरीबाबत ८०४८ दि १०-११-२०१६.pdf Download
388) बक्षिस मंजूरीबाबत ८०४९ दि १०-११-२०१६.pdf Download
389) बक्षिस मंजूरीबाबत ८०५१ दि १०-११-२०१६.pdf Download
39) BADALI THIKANI KARYAMUKT 4140DATE-.pdf Download
390) बक्षिस मंजूरीबाबत ८०५२ दि १०-११-२०१६.pdf Download
391) बक्षिस मंजूरीबाबत ८०५३ दि १०-११-२०१६.pdf Download
392) बक्षिस मंजूरीबाबत ८०६५ दि १०-११-२०१६.pdf Download
393) बक्षिस मंजूरीबाबत ८०६६ दि १०-११-२०१६.pdf Download
394) बक्षिस मंजूरीबाबत ८०६७ दि १०-११-२०१६.pdf Download
395) बक्षिस मंजूरीबाबत ८०७३ दि १०-११-२०१६.pdf Download
396) बक्षिस मंजुरीबाबत ८०७६ दि १०-११-२०१६.pdf Download
397) साप्‍ताहिक गट राजपत्र क्र ४५ ८०८१ दि ११-११-२०१६.pdf Download
398) बिगरपाळीने अर्जित रजा मंजूर ८०३८ दि ०९-११-२०१६.pdf Download
399) बिगरपाळीने अर्जित रजा मंजूर ८१११ दि ११-११-२०१६.pdf Download
4) PARADE TIME TABLE 3699 DATE 17-05-2016.pdf Download
40) BIGAR PALINE RAJA 4276 DATE -09-06-2016.pdf Download
400) बिगरपाळीने अर्जित रजा मंजूर ८११२ दि ११-११-२०१६.pdf Download
401) आजारी कालाबधीच्‍या निकालाबाबत ८१२३ दि ११-११-२०१६.pdf Download
402) आजारी कालाबधीच्‍या निकालाबाबत ८१२४ दि ११-११-२०१६.pdf Download
403) आजारी कालाबधीच्‍या निकालाबाबत ८१२५ दि ११-११-२०१६.pdf Download
404) आजारी कालाबधीच्‍या निकालाबाबत ८१२६ दि ११-११-२०१६.pdf Download
405) आजारी कालाबधीच्‍या निकालाबाबत ८१२७ दि ११-११-२०१६.pdf Download
406) आजारी कालाबधीच्‍या निकालाबाबत